сряда, 16 януари 2019 г.

Съветниците от ГЕРБ предлагат осигуряване на 1 550 000 лв. за блок „Добрич“, без да се променят заложените разходи в бюджета


Групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет град Добрич направи предложение във връзка с обсъждането на проекта за бюджет на Община град Добрич за 2019 година.
В него се посочват източниците, от които да се завиши приходната част на бюджета, за да бъде осигурен ресурс от 1 550 000 лева за Строително-монтажни работи на жилищен блок „Добрич“. Предложеното завишение е в размер на 7,5% от общия размер на собствените приходи, което е значително под обичайното преизпълнение от 10 %. Разходите.
Съветниците от ГЕРБ предлагат в програмата за капиталови разходи да се завишат собствените бюджетни средства с 1 550 000 лева, като в I.„Собствени бюджетни средства“ заложените в проектобюджета капиталови разходи от 1 478 000  лв. се увеличат с 1 550 000 лв.  т.е. 3 028 000 лв. Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ се добавя точка за обект „СМР Жилищен блок Добрич“ в размер на 1 550 000 лв.
Считаме, че по този начин ще се осигурят средства за „СМР Жилищен блок Добрич“, без да се променят заложените средства в разходната част на бюджета за 2019 г. на Община град Добрич, посочват общинските съветници от ГЕРБ.
Предложението на общинските съветници от ГЕРБ предвижда:
I Приходна част
1.       Завишение на собствените приходи, общинска отговорност:
1.1. Данъчни приходи, в т.ч.:
Данък върху недвижимите имоти, пар. 1301 – завишение със 150 000 лв.
Данък върху превозните средства, пар. 1303 – завишение със 150 000 лв.
Данък при придобиване на имущество, пар. 1304 – завишение с 350 000 лв.
1.2. Неданъчни приходи, в т.ч.:
Общински такси, пар. 2700 – 300 000 лв.
Приходи и доходи от собственост, пар. 2400 – завишение с 200 000 лв.
Постъпления от продажба на нефинансови активи, пар. 4000 – завишение с 400 000 лв.
                Всичко: 1 550 000 лв.

Предложеното завишение е в размер на 7,5% от общия размер на собствените приходи, което е значително под обичайното преизпълнение от 10 %. разходите
II Разходна част
1.       В програмата за капиталови разходи завишение на собствените бюджетни средства с 1 550 000 лева, като в I „Собствени бюджетни средства“ заложените в проектобюджета капиталови разходи от 1 478 000  лв. се увеличат с 1 550 000 лв.  т.е. 3 028 000 лв.
2.       Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ се добавя точка за обект „СМР Жилищен блок Добрич“ в размер на 1 550 000 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар